Sosyal Sorumluluk

Titiz Plastik sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.
Bu çerçevede Titiz Plastiği oluşturan tüm kurumlarımızdan faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz.
Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

Yasal Sorumluluk

» Titiz Plastik ‘de yürürlükte olan tüm yasa ve düzenlemelere göre hareket edilir.
» Titiz Plastik olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
» İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Birleşme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü
» Titiz Plastik çalışanları her türlü özgürlüğü olduğu gibi Toplu Sözleşme ve Birlik kurma konusunda da özgürdür. Ayrımcılığın Önlenmesi
» Titiz Plastik çalışanları arasında işe alma, ücretlendirme, eğitim imkânı, terfi ve emeklilik ile ilgili uygulamalarda yaş, sosyal statü, fiziksel engel, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, cinsel tercih, aile sorumlulukları, medeni hal veya benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
» İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

Ücretlendirme

» Titiz Plastik’ de ücretler çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilir ve asgari ücretin altında ödeme yapılmaz.
» Titiz Plastik ‘de normal çalışma süreleri, fazla mesai ve mesai farkları için ödenen ücretler yasal asgari ücret düzeyinde ve hatta üzerindedir. Maaşlardan yasal olmayan veya haksız kesintiler yapılmaz. Kanun ve Toplu Sözleşmeler tarafından izin verilmediği sürece Disiplin Cezası niteliğinde ücretlerde kesinti yapılmaz. Çalışma Saatleri
» Titiz Plastik çalışma saatlerine ve Resmi Tatillerle ilişkin geçerli tüm mevcut ulusal kanunlara ve sektörsel standartlara uyar.

» Titiz Plastik çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenler, düzenli olarak fazla mesaiyi yapmaz ve çalışanlarına haftada bir gün izin verir.
İşyerinde Sağlık ve Güvenlik
» Titiz Plastik tüm çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirir, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri alır ve eğitim olanakları ile çalışanlarının gelişimlerini destekleyerek İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlar.
» Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını sağlığa uygun koşullarda sağlamaları için her türlü sağlığa uygun ortam sunulur.

Çocuk İşçiliği Yasağı

» Titiz Plastik’ de çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmez ve desteklenmez.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma ve Disiplin Cezaları Uygulama Yasağı

» Titiz Plastik şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmaz, tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilir.
» Hiçbir çalışanımız fiziki veya maddi Disiplin Kurallarınca disipline edilmez, çalışanlarımızın gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanır.

Çevre ve Çevre Güvenliği Hususları

» Amacımız; Titiz Plastik’ de Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğini azami ölçüde sağlamaktır. Çevrenin ve çalışanların maruz kalabilecekleri riskleri minimize ederek can, mal ve çevre emniyetini tesis etmek; yasal şartları karşılamak ve geliştirmek; bu konudaki bilinç düzeyini yükseltmek ve sosyal sorumluluk anlayışımızın müşterilerimiz dâhil olmak üzere toplumda anlaşılmasını sağlamaktır.
» Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz. Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. Şirketlerin sosyal sorumluluk uygulamalarında gösterecekleri başarıyı, şirket performanslarının değerlenmesinde önemli bir kıstas olarak dikkate alırız. Bu politika belgesi, Titiz Plastiğin daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, hissedarlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

GENEL MÜDÜR ORHAN DURMUŞ